{"type":"txt","text":"지수테크","font_size":30,"font_weight":"bold","font_family_ko":"BMDOHYEON","font_family_en":"Lato","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • 회사소개
 • 금형제작/수리
 • 사출성형
 • 제품소개
 • VIDEO
 • 견적문의
 • {"google":["Raleway","Lato"],"custom":["Noto Sans KR","BMDOHYEON"]}
  ×
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"지수테크","font_size":20,"font_weight":"bold","font_family_ko":"BMDOHYEON","font_family_en":"Lato","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • 회사소개
 • 금형제작/수리
 • 사출성형
 • 제품소개
 • VIDEO
 • 견적문의
 • result

   실 적

                                                                                  품질관리

                                                                                           Quality Management

                                                                                                      ________________________

  사유발생

  공정정보 데이터화

  적용 및 결과 검토

  납품

        생산,영업부      

  QC관리,개발부

  고객

  사유보고

  검토 및 확인

  공정 정보 보고서

  공정 정보 전달

  준비작업

  정보 전달

  검토

  need of process work

  시제품 제작

  준비 보고서

  개선점(해결책)도출

  품질 보고서

  개선점 적용

  각 공정의 적용 정보 검토

  품질 검토

  최종 결과 검토

  시제품(개선품)전달

                equipment

                                    설비현황

   

                   설비현황 - 사출부 Equipment and Facility list of Jisu Tech

   
                     
    - 아래의 설비는 지수테크에서 100% 보유 및 운용하고 있습니다. 

  {"google":["Raleway","Lato","Mada"],"custom":["Noto Sans KR","BMDOHYEON","Nanum Square","Nanum Square Round","Nanum Barun Gothic"]}{"google":["Raleway","Lato"],"custom":["Noto Sans KR","BMDOHYEON","Nanum Square"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}